Regulamin Escape Room Szczecin

Poniższe warunki zostają zawarte między www.escapeszczecin.pl / www.labiryntarena.pl – strona internetowa firmy:

Labirynt Laser Tag Szczecin & Escape Room Szczecin
Labirynt LT Damian Koziołek
al. Niepodległości 18-22 / 510
70-412 Szczecin
NIP: 8522601412

a odbiorcą usługi:

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji przez Użytkowników za pośrednictwem Witryny internetowej www.escapeszczecin.pl.

1.2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rezerwacją za pośrednictwem Witryny.

1.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz rezerwacji w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

 

2. ZAKUP BILETU – REZERWACJA

2.1. Dokonanie zakupu biletu (rezerwacja) następuje poprzez witrynę www.escapeszczecin.pl.

2.2. Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „Rezerwacja” będącej podstroną Witryny. Aby kupić bilet wstępu (złożyć rezerwację) należy wykonać następujące czynności:

  1. wybrać pokój który ma dotyczyć rezerwacja,
  2. wybrać dzień i godzinę rezerwacji,
  3. podać dane osobowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, ewentualnie informacje dodatkowe),
  4. złożyć oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu,
  5. dokonać rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku „Dalej”.

2.3. Użytkownik, który dokonał zakupu biletu wstępu (złożył rezerwację), otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji.

 

3. PŁATNOŚĆ

3.1. Płatność za bilet wstępu (rezerwację) można dokonać przelewem lub po przybyciu na miejsce w dniu rezerwacji. Formą płatności może być również wcześniej zakupiony voucher podarunkowy.

 

4. OGÓLNE ZASADY GRY

4.1. Każdy gracz zobowiązuje się do zapoznania i zaakceptowania Regulaminu Escape Room Szczecin, a także przestrzegania poleceń obsługi lokalu.

4.2. Zakup biletu na dowolną grę oznacza zapoznanie się z Regulaminem Escape Room Szczecin i jego akceptację.

4.3. Warunkiem uczestnictwa w grze jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w grze.

4.4. Zabrania się udziału w grze:

– osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź środków mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu (w tym również lekarstw),

– osobom, których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku zdrowia w trakcie gry, w szczególności: cierpiącym na choroby lub dolegliwości gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia np. epilepsja, schorzenia wzroku, klaustrofobię.

4.5. Czas gry to 60 minut. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu. W grze może uczestniczyć od 2 do maksymalnie 5 graczy. 

4.6. W trakcie gry Uczestnicy przejmują odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do poniższego Regulaminu.

4.7. Nie należy przesuwać mebli umieszczonych w pokojach, wspinać się na nie, używać rekwizytów niezgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku uszkodzenia rekwizytów wynikającego z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami ich naprawy – nie dotyczy to rys i kosmetycznego zużywania się rekwizytów.

4.8. Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 13 roku życia bez opiekuna lub osoby niepełnosprawne należy wcześniej zgłosić to pracownikom Escape Room Szczecin. Pracownicy mogą zdecydować, że podczas takiej gry wymagana będzie opieka animatora. Minimalny wiek uczestników zabawy to 12 lat (wyłącznie z osobą dorosłą).

4.9. Obsługa ma prawo wyprosić z Obiektu osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Obsługa ma również prawo odmówić Klientowi uczestnictwa w grze bez podania przyczyny.

4.10. Obsługa ma prawo wykluczyć z gry osoby nieprzestrzegające Regulaminu.

4.11. Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej oraz środki pierwszej pomocy.

4.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z nie stosowania się do niniejszego Regulaminu.

4.13. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu. Uczestnicy powinni przechowywać drobne i cenne przedmioty w zamykanych szafkach. Kluczyki do szafek udostępniane są za zostawieniem imiennego dokumentu w depozycie. W razie zagubienia udostępnionego kluczyka Klient jest zobowiązany uiścić kwotę 15 zł celem pokrycia kosztu wyrobienia nowego kluczyka.

4.14. Niniejszy regulamin nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa polskiego w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i BHP. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

5.1 W zależności od rodzaju pokoju drzwi od wewnątrz można otworzyć za pomocą przycisku awaryjnego otwierania (tzw. Panic Button – automatycznie otwiera drzwi) lub kluczem umieszczonym w skrzynce na kluczyk ewakuacyjny. Miejsca te są odpowiednio widoczne i oznaczone.

5.2 W pokojach znajdują się elementy oznaczone symbolem czaszki, przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego – nie należy ich dotykać podczas gry. 

5.3 Osoby cierpiące na epilepsję powinny skontaktować się z pracownikami Room Escape Szczecin przed rozpoczęciem zabawy. 

5.4 Obsługa Escape Room Szczecin została odpowiednio przeszkolona z ewentualnej konieczności wykonania ewakuacji znajdujących się osób (zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji). W takiej sytuacji prosimy o podporządkowanie się osobie z obsługi w celu przeprowadzenia ewakuacji.

5.5 Na miejscu do Państwa dyspozycji znajduje się Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (wraz z uwzględnioną drogą ewakuacji). Zobacz mapy ewakuacji – MAPA 1, MAPA 2

5.6 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5.7 Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność. 

 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca oświadcza, że chroni dane osobowe Klientów / Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

1.  Kupujący usługę w toku procedury dokonania rezerwacji usługi, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Usługodawcę.

2. Uzyskane przez Usługodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu: 
a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 
b. rozliczenia płatności za zamówione usługi, 
c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia, 
d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter). 

3. Dane osobowe Klientów / Użytkowników przetwarzane są: 
a. przez okres niezbędny do realizacji usługi, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń; 
b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. W każdym czasie Klient / Użytkownik może zobowiązać Usługodawcę, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

5. Klientowi / Użytkownikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę.

6.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 maja 2018 roku.

2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na naszej stronie.

3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach i nie mają mocy wstecznej.

60

min

Ile czasu trwa gra? Macie 60 minut na
rozwiązanie zagadki, ale dzięki współpracy i sprytowi możecie skończyć wcześniej.

2-5

osób

Ile osób może grać w pokoju?
Drużyny mogą liczyć od 2 do 5 osób. Optymalna liczba to 3-4 osoby.

2

pokoje

Przygotowaliśmy dla Was dwa pokoje, o odmiennej tematyce i różnych stylach gry. Każdy pokój to niepowtarzalna historia.

cennik

Ceny za gry (bilet normalny):
2 os. – 99 zł, 3 os. – 119 zł,
4 os. – 139 zł, 5 os. - 159 zł.