Regulamin Escape Room Szczecin

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji przez Użytkowników za pośrednictwem Witryny internetowej www.escapeszczecin.pl.

1.2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rezerwacją za pośrednictwem Witryny.

1.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz rezerwacji w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

2. REZERWACJA

2.1. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez witrynę www.escapeszczecin.pl.

2.2. Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „Rezerwacja” będącej podstroną Witryny. Aby złożyć rezerwację należy wykonać następujące czynności:

  1. wybrać pokój który ma dotyczyć rezerwacja,
  2. wybrać dzień i godzinę rezerwacji,
  3. podać dane osobowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, ewentualnie informacje dodatkowe),
  4. złożyć oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu,
  5. dokonać rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku „Dalej”.

2.3. Użytkownik, który dokonał rezerwacji, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji.

3. PŁATNOŚĆ

3.1. Płatność za rezerwację można dokonać tylko po przybyciu na miejsce w dniu rezerwacji.

4. OGÓLNE ZASADY GRY

4.1. Każdy gracz zobowiązuje się do zapoznania i zaakceptowania Regulaminu Escape Room Szczecin, a także przestrzegania poleceń obsługi lokalu.

4.2. Zakup biletu na dowolną grę oznacza zapoznanie się z Regulaminem Escape Room Szczecin i jego akceptację.

4.3. Warunkiem uczestnictwa w grze jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w grze.

4.4. Zabrania się udziału w grze:

– osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź środków mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu (w tym również lekarstw),

– osobom, których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku zdrowia w trakcie gry, w szczególności: cierpiącym na choroby lub dolegliwości gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia np. epilepsja, schorzenia wzroku, klaustrofobię.

4.5. Czas gry to 60 minut. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu.

4.6. W trakcie gry Uczestnicy przejmują odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do poniższego Regulaminu.

4.7. Nie należy przesuwać mebli umieszczonych w pokojach, wspinać się na nie, używać rekwizytów niezgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku uszkodzenia rekwizytów wynikającego z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami ich naprawy – nie dotyczy to rys i kosmetycznego zużywania się rekwizytów.

4.8. Minimalny dopuszczalny wiek Uczestnika gry to 8 lat. Osoby poniżej 14 roku życia mogą wziąć udział w grze tylko i wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej.

4.9. Obsługa ma prawo wyprosić z Obiektu osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Obsługa ma również prawo odmówić Klientowi uczestnictwa w grze bez podania przyczyny.

4.10. Obsługa ma prawo wykluczyć z gry osoby nieprzestrzegające Regulaminu.

4.11. Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej oraz środki pierwszej pomocy.

4.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z nie stosowania się do niniejszego Regulaminu.

4.13. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu. Uczestnicy powinni przechowywać drobne i cenne przedmioty w zamykanych szafkach. Kluczyki do szafek udostępniane są za zostawieniem imiennego dokumentu w depozycie. W razie zagubienia udostępnionego kluczyka Klient jest zobowiązany uiścić kwotę 15 zł celem pokrycia kosztu wyrobienia nowego kluczyka.

4.14. Niniejszy regulamin nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa polskiego w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i BHP. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

60

min

Ile czasu trwa gra? Macie 60 minut na
rozwiązanie zagadki, ale dzięki współpracy i sprytowi możecie skończyć wcześniej.

2-5

osób

Ile osób może grać w pokoju?
Drużyny mogą liczyć od 2 do 5 osób. Optymalna liczba to 3-4 osoby.

4

pokoje

Przygotowaliśmy dla Was cztery pokoje, o odmiennej tematyce i różnych stylach gry. Każdy pokój to niepowtarzalna historia.

cennik

Ceny za gry:
2 os. – 89 zł, 3 os. – 99 zł,
4 os. – 119 zł, 5 os. - 129 zł.