Regulamin Escape Room Szczecin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji przez Użytkowników za pośrednictwem Witryny internetowej www.escapeszczecin.pl.

1.2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rezerwacją za pośrednictwem Witryny.

1.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz rezerwacji w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

2. ZAKUP BILETU – REZERWACJA

2.1. Dokonanie zakupu biletu (rezerwacja) następuje poprzez witrynę www.escapeszczecin.pl.

2.2. Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „Rezerwacja” będącej podstroną Witryny. Aby kupić bilet wstępu (złożyć rezerwację) należy wykonać następujące czynności:

  1. wybrać pokój który ma dotyczyć rezerwacja,
  2. wybrać dzień i godzinę rezerwacji,
  3. podać dane osobowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, ewentualnie informacje dodatkowe),
  4. złożyć oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu,
  5. dokonać rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku „Dalej”.

2.3. Użytkownik, który dokonał zakupu biletu wstępu (złożył rezerwację), otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji.

3. PŁATNOŚĆ

3.1. Płatność za bilet wstępu (rezerwację) można dokonać tylko po przybyciu na miejsce w dniu rezerwacji.

4. OGÓLNE ZASADY GRY

4.1. Każdy gracz zobowiązuje się do zapoznania i zaakceptowania Regulaminu Escape Room Szczecin, a także przestrzegania poleceń obsługi lokalu.

4.2. Zakup biletu na dowolną grę oznacza zapoznanie się z Regulaminem Escape Room Szczecin i jego akceptację.

4.3. Warunkiem uczestnictwa w grze jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w grze.

4.4. Zabrania się udziału w grze:

– osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź środków mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu (w tym również lekarstw),

– osobom, których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku zdrowia w trakcie gry, w szczególności: cierpiącym na choroby lub dolegliwości gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia np. epilepsja, schorzenia wzroku, klaustrofobię.

4.5. Czas gry to 60 minut. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu.

4.6. W trakcie gry Uczestnicy przejmują odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do poniższego Regulaminu.

4.7. Nie należy przesuwać mebli umieszczonych w pokojach, wspinać się na nie, używać rekwizytów niezgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku uszkodzenia rekwizytów wynikającego z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami ich naprawy – nie dotyczy to rys i kosmetycznego zużywania się rekwizytów.

4.8. Minimalny dopuszczalny wiek Uczestnika gry to 8 lat. Osoby poniżej 14 roku życia mogą wziąć udział w grze tylko i wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej.

4.9. Obsługa ma prawo wyprosić z Obiektu osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Obsługa ma również prawo odmówić Klientowi uczestnictwa w grze bez podania przyczyny.

4.10. Obsługa ma prawo wykluczyć z gry osoby nieprzestrzegające Regulaminu.

4.11. Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej oraz środki pierwszej pomocy.

4.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z nie stosowania się do niniejszego Regulaminu.

4.13. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu. Uczestnicy powinni przechowywać drobne i cenne przedmioty w zamykanych szafkach. Kluczyki do szafek udostępniane są za zostawieniem imiennego dokumentu w depozycie. W razie zagubienia udostępnionego kluczyka Klient jest zobowiązany uiścić kwotę 15 zł celem pokrycia kosztu wyrobienia nowego kluczyka.

4.14. Niniejszy regulamin nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa polskiego w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i BHP. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca oświadcza, że chroni dane osobowe Klientów / Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

1.  Kupujący usługę w toku procedury dokonania rezerwacji usługi, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Usługodawcę.

2. Uzyskane przez Usługodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu: 
a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 
b. rozliczenia płatności za zamówione usługi, 
c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia, 
d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter). 

3. Dane osobowe Klientów / Użytkowników przetwarzane są: 
a. przez okres niezbędny do realizacji usługi, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń; 
b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. W każdym czasie Klient / Użytkownik może zobowiązać Usługodawcę, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

5. Klientowi / Użytkownikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę.

6.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 maja 2018 roku.

2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na naszej stronie.

3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach i nie mają mocy wstecznej.

60

min

Ile czasu trwa gra? Macie 60 minut na
rozwiązanie zagadki, ale dzięki współpracy i sprytowi możecie skończyć wcześniej.

2-5

osób

Ile osób może grać w pokoju?
Drużyny mogą liczyć od 2 do 5 osób. Optymalna liczba to 3-4 osoby.

6

pokoi

Przygotowaliśmy dla Was sześć pokoi, o odmiennej tematyce i różnych stylach gry. Każdy pokój to niepowtarzalna historia.

cennik

Ceny za gry:
2 os. – 89 zł, 3 os. – 99 zł,
4 os. – 119 zł, 5 os. - 129 zł.